Page 5 - คู่มือการลงทะเบียนระบบ i-Industry
P. 5

Step 3 :​ ​ขอมูลเจาของกิจการ กรุณากรอกขอมูลในสวนของเจาของกิจการ
             ● เลขประจําตัวประชาชน กรอกเลขประจําประชาชน 13 หลักของเจาของกิจการ
             ● ชื่อ กรอกชื่อเจาของกิจการ โดยไมตองระบุคํานําหนาชื่อ

             ● นามสกุล กรอกนามสกุลของเจาของกิจการ
             ● เบอรโทรศัพทมือถือ กรอกเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดของเจาของกิจการ

             ● อีเมล กรอกอีเมลของเจาของกิจการสําหรับรับขอมูลการแจงเตือนการลงทะเบียน

             ● จากนั้นกดปุม       เพื่อเพิ่มขอมูลในหนาถัดไป
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10