Page 6 - คู่มือการลงทะเบียนระบบ i-Industry
P. 6

Step 4 :​ ​กรอกขอมูลการประกอบ กิจการของทานอยางใดอยางหนึ่ง
             ● กรอกชื่อกิจการของทาน
             ● กรอกเลขทะเบียนกิจการ

             ● ทานสามารถเพิ่มรายการไดโดยกดปุม

             ● ทานสามารถลบรายการที่ไมตองการไดโดยกดปุม

             ● เมื่อกรอกขอมูลของทานเรียบรอยแลวใหกดปุม
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11