Page 7 - คู่มือการลงทะเบียนระบบ i-Industry
P. 7

Step 5 :​ ​ตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียน
             ● ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลของทาน
             ● ทําเครื่องหมาย

             ● จากนั้นกดปุม
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12