ระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password)

เพื่อใช้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e‐Registration) ของกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครนี้ ใช้บังคับระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม กับ ผู้สมัครขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อใช้บริการธุรกรรมทางระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงอุตสาหกรรม (i-Industry) โดยที่ผู้สมัครขอใช้บริการต้องอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครอย่างรอบคอบและตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครนี้ ใช้บังคับระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” และ ผู้สมัครขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ขอใช้บริการ” เพื่อใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์บนระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม (i-Industry)
2. การสมัครขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์บนระบบของกระทรวงอุตสาหกรรม (i-Industry) สามารถสมัครได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
3. ผู้ขอใช้บริการ จะต้องกรอกหรือระบุข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวมจากผู้ขอใช้บริการเป็นข้อมูลสำคัญและจำเป็น เพื่อใช้บริการธุรกรรมระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ การขออนุมัติ การขออนุญาต เป็นต้น และใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลภายในหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม (i-Industry) เท่านั้น
4. เมื่อผู้ขอใช้บริการทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งรหัสยืนยันการสมัคร (Activation Code) ไปทางอีเมล์ของผู้ใช้บริการตามที่ได้ระบุไว้ในการสมัคร และให้ผู้ขอใช้บริการทำการยืนยันการสมัคร (Activate) ตามวิธีการที่ระบุไว้ในอีเมล์ดังกล่าว หลังจากนั้นจึงจะสามารถเข้าใช้บริการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์บนระบบของกระทรวงอุตสาหกรรม (i-Industry) ได้
5. ผู้ขอใช้บริการ จะต้องตกลงยินยอมให้ ผู้ให้บริการ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ในการสมัครขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) นี้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์บนระบบของกระทรวงอุตสาหกรรม (i-Industry) และในกรณีที่ผู้ให้บริการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือเป็นเท็จ ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ขอใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ
6. ผู้ขอใช้บริการจะต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจจะทำให้ผู้อื่นทราบถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการสงสัยว่ารหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการ ล่วงรู้ไปถึงบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ผู้ขอใช้บริการจะต้องทำการตั้งรหัสผ่านใหม่โดยทันที ทั้งนี้หากมีบุคคลอื่นนำรหัสผ่าน (Password) ของผู้ขอใช้บริการไปใช้และก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวไม่มีข้อยกเว้นในทุกกรณี
7. ผู้ขอใช้บริการจะต้องไม่นำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ไปใช้เพื่อกระทำการอันใดที่ขัดต่อกฎหมายหรือกระทำกระทบต่อสิทธิของประชาชนอันพึงมีตามกฎหมาย และหากผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างในการสมัครขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ถือเป็นความผิดและต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
8. กรณีที่ผู้ขอใช้บริการ ลืมรหัสผ่าน (Password) เข้าสู่ระบบ i-Industry ให้ผู้ขอใช้บริการทำการขอรหัสผ่านใหม่ โดยคลิกที่ “ลืมรหัสผ่าน?” แล้วทำการกรอก ชื่อเข้าระบบ โดยใช้ข้อมูลเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อทำการรีเซ็ตรหัสผ่านเดิม เมื่อผู้ขอใช้บริการทำการยืนยันเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมล์ที่ใช้ลงทะเบียนของผู้ขอใช้บริการ
9. หากผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถทำการขอด้วยตัวเอง ทั้งนี้ผู้ขอใช้บริการต้องตกลงและยอมรับว่า ในกรณีที่มีการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมให้ถือเสมือนว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกลงบนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความผูกพันตามกฎหมาย เสมือนเป็นการลงลายมือชื่อของผู้ขอใช้บริการในเอกสารการจดทะเบียนและยินยอมผูกพันตามเนื้อหาหรือข้อมูลนั้นทุกประการ ทั้งนี้ รวมถึงกรณีที่มีการสร้างหรือนำลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของผู้ขอใช้บริการ หรือใช้โดยผิดข้อกำหนด หรือผิดเงื่อนไขการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) และการใช้นั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการในทุกกรณี
10. ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครได้ หากผู้ให้บริการได้พิจารณาเห็นสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการ หรือเพื่อให้สอดคล้องไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งที่ใช้บังคับอยู่ และที่จะออกมาบังคับใช้ในอนาคต หรือในกรณีที่ผู้ให้บริการเห็นสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขในฉบับนี้ ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า (ไม่น้อยกว่า 30 วัน) ผ่านทาง e-mail, SMS หรือ ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ผู้ให้บริการกำหนดขึ้น
11. ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครและการใช้บริการของผู้ให้บริการโดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการเอง ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวถูกโจรกรรม สูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธและไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุต่าง ๆ ดังกล่าว
12. ผู้ให้บริการอาจส่งข้อมูลหรือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร อันได้แก่ e-mail, SMS หรือช่องทางอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีระบบการตรวจจับ Virus ก่อนส่งข่าวสารใด ๆ ให้แก่ผู้ขอใช้บริการทุกครั้ง ดังนั้น หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอใช้บริการเกิดความผิดปกติอันเนื่องมาจากการติด Virus หรือ Spam mail ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้ให้บริการรับผิดชอบใด ๆ ได้ทั้งสิ้นในทุกกรณี
13. ผู้ให้บริการมีสิทธิในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการได้ทันที หากพบว่าผู้ขอใช้บริการปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่งในทุกกรณี
14. หากมีผู้ขอใช้บริการมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-430-6990 โทรสาร : 02-430-6991
ติดต่อเจ้าหน้า iindustry : 02-430-6976
Facebook Page: @iindustrymoi
Line official account: @iindustry

ข้อมูลผู้สมัคร

ห้ามเคาะช่องว่าง ตัวอย่าง 3102400001937
ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ
ห้ามเคาะช่องว่าง ตัวอย่าง 0839616373
อีเมล์สำหรับติดตามการทำธุรกรรม
ท่านประกอบกิจการในลักษณะ บุคคลธรรมดา ใช่หรือไม่
ท่านประกอบกิจการในลักษณะ นิติบุคคล ใช่หรือไม่
กรณีได้รับการจดทะเบียน ตามกำหนดของหน่วยงานราชการอื่น

 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

 ข้อมูลผู้ใช้บริการ

 ข้อมูลประกอบกิจการบุคคลธรรมดา

 ข้อมูลประกอบกิจการนิติบุคคล

 ข้อมูลประกอบกิจการอื่นที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ

 

หมายเหตุ

เมื่อยืนยันข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ จะสามารถแก้ไขได้ในขั้นตอนการยืนยันข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น.