ตรวจสอบข้อมูลการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี

หมายเหตุ

ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2563

  • (1) โรงงานที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมปี 2563 คือ โรงงานที่มีวันครบกำหนดตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2563
  • (2) โรงงานที่ได้รับยกเว้นในปี 2564 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 9 มิถุนายน)